Zoek
Sluit dit zoekvak.

Feiten in de Germanische Heilkunde®

Plaatshouder GHk Academy

Sinds 11 september 1998 is de op 8 en 9 september doorgevoerde verificatie van de Germanische Heilkunde® officieel door de universiteit van Trnava (Tyrnau).

19980911 Zerti Trnava 523x800 1De Germanische Heilkunde® bestaat uit 5 Biologische Natuurwetten, zonder bijkomende hypothesen en geldt voor de mens, de dieren en planten in gelijke mate. Ze is zo duidelijk en logisch coherent dat men ze makkelijk  en zoals men nu ziet, eerlijk en gewetensvol altijd al aan het eerste het beste geval had kunnen verifieren. Men had het zelfs kunnen doen, als men het had gewild.

In het geval van patiëntengevallen die men wil reproduceren volgens de biologische wetten van de geneeskunde, is de zaak in principe heel eenvoudig: er zijn drie niveaus (psyche, hersenen, orgaan) die synchroon lopen en er zijn twee ziektefases, op voorwaarde dat het conflict wordt opgelost. Bovendien, vóór de sympathicotone conflictactieve fase, een fase van normaliteit en aan het einde van de vagotone, conflictopgeloste genezingsfase, een fase van renormalisatie.

We hebben dus niet alleen 4 fasen elk op 3 niveaus, maar ook 3 onderscheidende punten: DHS, CL en epileptische / epileptoïde crisis op elk van de 3 niveaus, daarom 21 criteria die we elk afzonderlijk, volgens de 5 Biologische Natuurwetten kan afvragen.

Maar aangezien de 5 Biologische Natuurwetten samen minstens 6 criteria bevatten, waaronder de histologische criteria, de cerebrale topografische, orgaantopografische, de conflictkleur en de microbiologische criteria, komt men – als men alle 3 de niveaus nauwkeurig kan onderzoeken – voor een enkel geval tot 126 verifieerbare en reproduceerbare feiten. Het is astronomisch onwaarschijnlijk dat slechts een enkele patiëntcasus per ongeluk deze 126 reproduceerbare feiten zou laten zien, omdat het altijd de op een na beste van miljoenen mogelijke gevallen is. Maar als een patiënt slechts twee ziekten heeft, die gedeeltelijk parallel of opeenvolgend kunnen zijn, dan zijn de reproduceerbare feiten opgeteld 252. De waarschijnlijkheid neemt toe tot een bijna astronomische waarschijnlijkheidswaarde!

Een uiterst belangrijk criterium dat in de berekening meegaat, is dat de lokalisatie van Hamerse Haard in de hersenen voorbestemd is. Dit betekent dat het relais (een van de honderden mogelijke relais) al is bepaald. En dit relais, bij een zg. ziektegeval de Hamerse Haard, moet nu precies de formatie hebben die bij de bijbehorende fase hoort. Meestal hebben de patiënten echter meerdere kankers of verlammingen, diabetes en dergelijke en voor elke individuele zogenaamde ziekte, d.w.z. Zinvolle Biologische Speciaalprogramma (SBS) moet opnieuw aan alle criteria worden voldaan!

Het biologisch conflict bepaalt op het moment van de DHS zowel de lokalisatie van de SBS in de hersenen (als zogenaamde Hamerse Haard) als de lokalisatie op het orgaan als kanker- of kankerequivalent. En ook de conflictinhoud van het biologische conflict bepaalt de lokalisatie in de hersenen en de lokalisatie op het orgaan op het moment van het DHS.

synchroniciteit
synchroniciteit

Het biologische conflict is tegelijkertijd synchroon ingeslagen op alle 3 niveaus en daar ook vaststelbaar, zichtbaar, meetbaar!

Evenzo kan de patiënt zelf het DHS niet over het hoofd zien als hij weet wat een DHS is, noch kan de onderzoekende arts het over het hoofd zien. In het hersencomputertomogram (CT). De verse, scherpgerande schietschijf kan in ieder geval niet over het hoofd worden gezien. En vanaf de seconde van de DHS groeien er ook nieuwe cellen op het orgaan, of cellen breken af ​​en worden gaten of ulceraties.

Het aantal te controleren patiënten is bijna onbelangrijk, aangezien 2 patiënten, elk met 3-4 zogenaamde ziektes (SBSen) met in totaal 600-800 doorzoekbare feiten, een bijna astronomische waarschijnlijkheid geven voor de juistheid van de Germanische Heilkunde®.

Zoals bekend is het creëren en evalueren van statistieken een van de middelen of methoden om feiten te verkrijgen in de zogenaamde medische wetenschap. Zolang feiten bij elkaar worden opgeteld, zijn statistieken legaal. Maar waar feiten uit verschillende reeksen statistisch causaal met elkaar verbonden moeten worden, wordt de zaak wazig. Tot dusverre waren statistieken slechts een numerieke samenvatting van de feiten, de veronderstelde oorzaken werden statistisch toegevoegd.

Achteraf bezien hadden alle statistieken van de ‘medische wetenschap’ het nadeel dat ze alleen op organisch niveau evolueerden, en ook hier werd geen rekening gehouden met de wet van tweefasigheid bij ziektes vanwege een gebrek aan kennis van de verbanden; het psychische niveau en het cerebrale niveau, het belang van links- en rechtshandigheid werden ook niet in aanmerking genomen. Bovendien zijn de statistieken over kankerverwekkende stoffen meestal samengesteld aan de hand van dierproeven. De proefdieren werden psyche en intelligentie ontzegd. Door onwetendheid over de experimentele opzet, werd er nooit gevraagd naar de specifieke biologische hersencode van de soort van het proefdier, of werd er zelfs maar gekeken naar gedragsonderzoek.

Wat de Germanische Heilkunde® positief onderscheidt van de academische geneeskunde is een hogere wetenschappelijk gefundeerde gevoeligheid voor het herkennen van het verschil tussen zuivere feiten en interpretaties van feiten, die dan niet langer feiten in strikte zin zijn, maar oorspronkelijk alleen werkhypothesen waren die vaak komen onder het mom van feiten. Dat geldt ook voor het gebied van de diagnose, want ook hier geldt een strikte en schone scheiding van feiten van de interpretatie en evaluatie van bepaalde hypothesen van de academische geneeskunde.

Dus als b.v. een diagnose luidt: ‘metastasen’, dan impliceert een onbewezen, zelfs valse hypothese dat eventueel gevonden secundaire carcinomen, dochtertumoren zouden zijn van het primaire carcinoom. Dat er een tweede of zelfs derde carcinoom is, staat niet ter discussie, althans in principe niet, maar de beoordeling van dit onomstreden feit wel.

De tumormarkers zijn ook feiten die als zodanig niet kunnen worden betwist. Het enige nadeel is dat de meeste een valse naam hebben. Dit betekent op zijn beurt dat de feiten al geladen zijn met evaluatieve diagnoses. Er zijn niet-specifieke, min of meer specifieke en specifieke tumormarkers. Het woord ‘marker’ is veilig te gebruiken. In principe zou men zowel niet-specifieke als specifieke markers kunnen vinden voor elk proces van kankergroei of een genezingsfase van elke kanker. De meest onspecifieke van allemaal is de bezinkingssnelheid van bloedcellen (ESR = BKS).

Echter wist de huidige geneeskunde geen onderscheid te maken tussen de conflictactieve fase en de genezingsfase van een ziekte. Ze wist natuurlijk nog minder dat er een biologische zin in een van deze twee fases schuilt. Zo ontwikkelde men markers die eenmaal werden verhoogd in de conflictactieve fase en andere die alleen werden verhoogd in de genezingsfase. Sommige waren van toepassing op organen die door de oude hersenen worden aangestuurd, de andere op organen die door de grote hersenen worden bestuurd. Dit maakte van de juiste feiten verkeerde diagnoses of in ieder geval misleidend, omdat in principe alle genezingsfasemarkers ook vitaliteitsmarkers kunnen worden genoemd. Volgens de Germanische Heilkunde® moet je al deze markers op een nieuwe en zinvolle manier leren evalueren, wat natuurlijk onbetwistbare feiten zijn. We moeten ze rangschikken volgens de verschillende kiembladen en volgens de twee verschillende stadia van hun ontwikkeling. Alleen dan kunnen ze ons helpen en veroorzaken ze geen paniek meer bij patiënten.

Het is dus niet verwonderlijk – als men tot nu toe heeft meegedacht – te erkennen dat door de meer exacte en wetenschappelijke manier om feiten te verkrijgen, die met veel meer factoren rekening houdt, dr. Hamer kwam op 5 biologische natuurwetten en op basis daarvan ontwikkelde hij ook een nieuwe therapiemethode. Voor de patiënt lijkt het erop dat laboratoriumwaarden, documenten van beeldvormingsprocedures (CT, MRI, röntgenfoto’s) enz. even noodzakelijk zijn voor een diagnose. In de therapie die voornamelijk bestaat uit het oplossen van conflicten, kan de patiënt zelfs het verloop voor zichzelf berekenen, wat hem gemoedsrust geeft en hem in staat stelt zijn weg uit de paniek te vinden.

Bij het verifiëren van een wetenschappelijk systeem met slechts 5 natuurwetten en zonder een enkele hypothese, wordt de therapie, waarvan de baas in dit geval de patiënt zelf is, in het systeem opgenomen. Want in een wetenschappelijk reproduceerbaar systeem is het bijzondere het feit dat het verloop met een zekere mate van waarschijnlijkheid kan worden berekend (mits er geen nieuwe psychische conflicten of conflictherhalingen optreden). Het verloop van de therapie maakt praktisch deel uit van het geteste systeem. Voor degenen die slechts oppervlakkig oordelen en geen rekening houden met het enorme scala aan puur wetenschappelijk-empirisch verkregen feiten die de basis vormen voor de therapie van de Germanische Heilkunde®, kan dit als absoluut onterecht overkomen. Bij nader inzien blijkt echter een gebrek aan kennis van de feitelijke relaties. Omdat de bevindingen van de Germanische Heilkunde® geen intolerante en zelfbepalende meningen zijn in sociale zin, maar van dr. Hamer herontdekte en erkende natuurwetten zijn die tot ergernis van veel critici ook zonder hem bestaan ​​en elke dag werken!

Vooral wanneer de academische geneeskunde zich te veel verlaat op haar opgebouwde krediet en op haar vermeende wetenschappelijke aard, zou ze zich geleidelijk de vraag moeten stellen of ze de weg van een natuurwetenschap zelf niet al lang heeft verlaten, door b.v. bij kankertherapie – ondanks statistisch bewezen insufficiëntie – niet in staat is om te vertrekken of te veranderen en zichzelf daarmee absoluut dogmatisch en zonder wetenschappelijke basis neerzet!?

De academische geneeskunde heeft met zijn fixatie op zijn andere kijk op kanker (oorzaak, therapie) bij dr. Hamer duidelijk over het hoofd gezien dat dr. Hamer eigenlijk een verband legt tussen biologie en geneeskunde, die alle levende wezens omvat (dieren en planten).
Met deze dimensie van kennis lijkt het niet belangrijk erop te wijzen dat dr. Hamer die in wezen kritiek heeft op de oncologie, geen bezwaar heeft tegen de technische verworvenheden van de nood- of ongevallengeneeskunde: anatomie; chirurgie (met uitzondering van bepaalde indicaties voor kankerchirurgie); noodgeval geneeskunde; pathologie (met uitzondering van de diagnostische gevolgtrekkingen ‘kwaadaardig’ / ‘goedaardig’); Inwendige geneeskunde: diagnostiek of alle specialistische diagnostiek op alle andere medische gebieden; topografie; radiologie; balneologie; biochemie; fysiologische chemie; menselijke biologie.

Om de wetmatigheden van de Germanische Heilkunde® in alle diagnostische, wetenschappelijke, therapeutische en algemene menselijke consequenties correct te kunnen begrijpen, is systeemimmanent (mee-)denken essentieel als voorwaarde! Precies dit meedenken is altijd geweigerd door de academische geneeskunde!

Bovendien moet worden benadrukt dat juist het feit dat de fundamentele natuurwetten nu voor het eerst in de geneeskunde worden erkend (zoals allang is gebeurd in andere natuurwetenschappen), deze voor het eerst een reële kans zou hebben om een ​​echte natuurwetenschap in de ware zin te worden!

RELEVANTE LESMODULES

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.