Search
Close this search box.

Voorwaarden voor deelname aan het affiliate-partnerprogramma

Versie van 28 januari 2023

1. Toepassingsgebied

 1. Deze deelnamevoorwaarden (hierna “ABV”) zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen GHk Online Service LLC (hierna “GHk Online Service” genoemd) en de contractuele partners (hierna “partner” genoemd) van het Germanische Heilkunde Affiliate Programma (hierna “affiliate programma” genoemd).
 2. Wij verlenen onze diensten uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de partner vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en zijn derhalve niet van toepassing, zelfs indien wij ons niet uitdrukkelijk tegen de geldigheid ervan verzetten.

2. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen ons en de partner voor het plaatsen van reclamemiddelen komt uitsluitend tot stand via onze online aanvraagprocedure op https://Germanische-Heilkunde.nl. Door zich in te schrijven doet de partner een aanbod om deel te nemen aan het partnerprogramma en aanvaardt hij de algemene voorwaarden. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij uitdrukkelijk verklaren het aanbod te aanvaarden of concreet reclamemiddelen voor de partner vrij te geven.
 2. Er bestaat geen recht op deelname aan het partnerprogramma en op het sluiten van een contract met ons. Wij kunnen individuele partners te allen tijde zonder opgaaf van redenen afwijzen.

3. Inhoud van de overeenkomst

 1. De inhoud van dit contract is de deelname aan het partnerprogramma, dat bedoeld is om de verkoop van onze producten via onze website te promoten. Deelname aan het partnerprogramma is gratis voor de partner. Daartoe stellen wij de partner via het partnerprogramma naar eigen goeddunken een selectie van reclamemedia ter beschikking. Wij kunnen tegelijkertijd verschillende programma’s aanbieden (hierna “campagnes” genoemd).
 2. De partner zal het voor hem vrijgegeven reclamemateriaal op eigen verantwoordelijkheid plaatsen op zijn websites die in het partnerprogramma zijn geregistreerd en vrijgegeven (hierna “partnerwebsite” te noemen). De partner beslist vrij of en voor hoe lang hij het reclamemateriaal op de partnerwebsite plaatst. Hij heeft het recht het reclamemateriaal te allen tijde te verwijderen.
 3. Voor het adverteren en succesvol bemiddelen van transacties (bijv. bestellingen) ontvangt de partner een bemiddelingsprovisie, die afhankelijk is van de omvang en de werkelijke waarde van de dienst. De details vloeien voort uit de beschrijving van de betreffende campagne in het partnerprogramma en punt 7 van deze ABV.
 4. Het partnerprogramma brengt geen andere contractuele relatie tussen de partijen tot stand dan deze overeenkomst.

4. Werkwijze van het partnerprogramma

 1. De partner moet zich inschrijven voor het partnerprogramma met de gegevens die tijdens de inschrijving worden gevraagd. Na registratie en goedkeuring wordt een klantenaccount voor de partner aangemaakt, via welke de partner zijn partneractiviteiten kan beheren.
 2. Voor goedgekeurde campagnes voorzien wij de partner van specifieke links en ander reclamemateriaal waarmee gebruikers van de websites van de partner kunnen worden geïdentificeerd wanneer zij op de link klikken. De partner moet deze links in zijn website integreren of in andere reclamemaatregelen gebruiken om tracking mogelijk te maken.
 3. Via de klantenaccount krijgt de partner ook toegang tot bepaalde door ons in detail gedefinieerde statistische gegevens over de door hem gebruikte reclamemedia.

5. Onze verplichtingen

 1. Wij zullen de partner naar eigen goeddunken een selectie van reclamemedia (bijv. reclamebanners, tekstlinks, video’s en afbeeldingen) (hierna: “reclamemedia”) voor individuele campagnes ter beschikking stellen.
 2. Wij zorgen op passende wijze voor het bijhouden van de bezoekers die onze website bereiken via de reclamemedia die door de partner in zijn website zijn geïntegreerd (hierna: “Partner Leads”). Wij zorgen er ook voor dat alle orders die door Partner Leads (hierna “Sales”) worden geplaatst, aan de partner worden toegewezen.
 3. Wij exploiteren onze website en de daarop aangeboden diensten, zoals het verstrekken van productgegevens, binnen het kader van de technische mogelijkheden die ons naar eigen goeddunken ter beschikking staan. In dit verband zijn wij niet gehouden tot een foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid van de website. De kwaliteit en juistheid van de producten en reclamemateriaal die op onze website worden aangeboden, worden door ons naar eigen goeddunken bepaald.
 4. Bovendien verbinden wij ons ertoe de vergoeding uit hoofde van artikel 7 te betalen onder de daarin vastgestelde voorwaarden.

6. Rechten en verplichtingen van de partner

 1. De partner mag de reclamemedia integreren in zijn eigen websites, verspreiden in nieuwsbrieven of sociale mediakanalen. De reclamemedia mogen uitsluitend worden gebruikt op de websites van de partner voor de doeleinden die in dit contract zijn vastgelegd.
 2. De partner is verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de partner website zelf en zal daar gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen inhoud op plaatsen die in strijd is met het toepasselijke recht, de goede zeden of de rechten van derden en/of die onze reputatie kan schaden. Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om de partnerwebsites te controleren. In het bijzonder is het de partner verboden inhoud te verspreiden die
  • racisme,
  • verheerlijking van geweld en extremisme van welke aard dan ook,
  • oproepen tot en aanzetten tot strafbare feiten en/of wetsovertredingen, bedreigingen van het leven, de lichamelijke integriteit of eigendom,
  • opruiing tegen personen of bedrijven,
  • uitlatingen die inbreuk maken op persoonlijke rechten, laster, smaad en laster jegens gebruikers en derden, alsmede overtredingen van de wetgeving inzake eerlijke handel,
  • inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten of
  • seksuele intimidatie van gebruikers en derden

  vertegenwoordigen, betreffen of bevatten. Dergelijke inhoud mag niet op de partnerwebsite zelf worden geïntegreerd, noch mogen er links van de partnerwebsite met overeenkomstige inhoud op andere websites worden gemaakt.

 3. Elke vorm van misbruik, d.w.z. het genereren van leads en/of verkopen via oneerlijke methoden of ontoelaatbare middelen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en/of deze ABV, is verboden. In het bijzonder is het de partner verboden om zelf of via derden te trachten leads en/of verkopen te genereren of te bewerkstelligen dat verkopen aan de partner worden toegeschreven door middel van een of meer van de volgende praktijken:
  • Het doen voorkomen alsof er leads of verkopen worden gegenereerd die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld door onbevoegde gegevens van derden te verstrekken of valse of niet-bestaande gegevens te verstrekken bij het bestellen van goederen op onze website,
  • Gebruik van advertentieformaten die tracking mogelijk maken, maar het reclamemateriaal niet tonen, niet waarneembaar tonen of niet in de gespecificeerde vorm en/of grootte tonen,
  • cookie dropping: cookies mogen niet worden geplaatst wanneer de gebruiker de website bezoekt, maar alleen wanneer de gebruiker van de affiliate website eerder vrijwillig en doelbewust op het reclamemateriaal heeft geklikt,
  • andere vormen van affiliate-fraude (met name cookie-spamming, gedwongen klikken, affiliate-hopping), alsmede het gebruik van layers, add-ons, iFrames en post-view technologie om meer leads te genereren,
  • Gebruik van wettelijk beschermde termen, in het bijzonder door het merkenrecht, voor ons of voor derden, bijvoorbeeld in zoekmachines, in advertentieplaatsingen of in de reclame van de partnerwebsite, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. In het bijzonder is het de partner verboden websites op het internet te onderhouden die tot verwarring met ons of met door ons aangeboden producten zouden kunnen leiden. In het bijzonder mag de partner onze website, landingspagina’s of andere verschijningsvormen van ons niet kopiëren of afbeeldingen, teksten of andere inhoud van ons overnemen. De partner moet de indruk vermijden dat de partnerwebsite een project van ons is of dat de uitbater ervan economisch met ons verbonden is op een manier die verder gaat dan het partnerprogramma en dit contract. Voor elk gebruik van materiaal of inhoud van onze website, evenals van onze logo’s of handelsmerken door de partner is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.
 4. De partner verbindt zich ertoe de partnerwebsite te exploiteren in overeenstemming met het toepasselijke recht en, in het bijzonder, om een behoorlijke impressum ter beschikking te stellen.
 5. Reclame via e-mail met reclamemateriaal of reclame voor ons op een andere manier mag alleen worden verzonden als dit vooraf door ons is goedgekeurd en voor alle geadresseerden uitdrukkelijk toestemming is gegeven voor reclame via e-mail en de verificatie van het e-mailadres is uitgevoerd en gedocumenteerd door middel van een double opt-in procedure.
 6. De partner zal onmiddellijk reclamemateriaal van de partner Website verwijderen indien hij hiertoe door ons wordt verzocht. Dit geldt in het bijzonder ook voor websites waarop wij het reclamemateriaal om welke reden dan ook niet of niet meer geïntegreerd willen zien.
 7. De partner zal zich onthouden van elke verwijzing naar ons en onze producten in reclame voor de partner website. In het bijzonder zal de partner geen contextgebaseerde advertenties plaatsen (met name Google AdWords of AdSense) die onze naam, bedrijfszoekwoorden of merken bevatten of die worden geleverd als gevolg van het gebruik van overeenkomstige zoekwoorden. Hetzelfde geldt voor de namen van onze producten.
 8. De partner verbindt zich ertoe af te zien van elektronische aanvallen van welke aard ook op ons volgsysteem en/of onze websites. Elektronische aanvallen omvatten met name pogingen om de beveiligingsmechanismen van het traceringssysteem te omzeilen of anderszins onklaar te maken, het gebruik van computerprogramma’s voor het automatisch lezen van gegevens, het gebruik en/of de verspreiding van virussen, wormen, Trojaanse paarden, brute-force-aanvallen, spam of het gebruik van andere links, programma’s of procedures die schade kunnen toebrengen aan het traceringssysteem, het partnerprogramma of individuele deelnemers aan het partnerprogramma.

7. Vergoeding

 1. De contractpartner ontvangt van ons een prestatieafhankelijke vergoeding voor sales die op onze website door partnerleads worden gerealiseerd.
 2.  De aanspraak op betaling van de vergoeding ontstaat slechts onder de volgende voorwaarden:
  • een sale van een eindklant bij ons tot stand is gekomen als gevolg van de reclameactiviteit van de partner,
  • de sale door ons is geregistreerd (“getraceerd”),
  • de sale is vrijgegeven en bevestigd door ons en
  • er geen sprake is van misbruik in de zin van artikel 6.3 van deze ABV.
 3. Een sale wordt geacht een volledig afgeronde bestelling te zijn die door een eindklant op onze website wordt gegenereerd en die ook door de eindklant is betaald. Retourzendingen – om welke reden dan ook – worden niet als verkoop beschouwd indien de eindafnemer niet heeft betaald of indien door hem verrichte betalingen worden terugbetaald. Terugboekingen die meer dan 8 weken na de betaling door de eindafnemer plaatsvinden, worden niet in aanmerking genomen.
 4. Voor bestellingen door de partner of zijn verwanten is geen vergoeding verschuldigd.
 5. Niet vergoed worden bestellingen die tot stand komen op basis van leads van partners die gegenereerd zijn via partnerwebsites of andere advertentieruimte waarbij wij de partner verzocht hebben het advertentiemateriaal te verwijderen. Dit geldt vanaf het tijdstip van het verzoek.
 6. Het door ons gebruikte tracking-systeem is bepalend voor de vraag of een verkoop is gebaseerd op een lead van een partner. Tenzij anders bepaald in het partnerprogramma of in individuele campagnes, geldt het principe van “Last Cookie Wins” met een cookietijd van 30 dagen. Wij zijn niet betalingsplichtig indien het tracking-systeem uitvalt of wanneer er een andere storing optreedt waardoor leads of verkopen niet of slechts met veel moeite aan individuele partners kunnen worden toegewezen.
 7. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de commissie die op het ogenblik van de verkoop in de desbetreffende campagne wordt vermeld. Tenzij anders bepaald, is een commissie van 30% van de nettoprijs van de respectieve verkoop van toepassing. Bovendien ontvangt de affiliate partner een commissie van 15% van de waarde van het winkelwagentje (nettoprijs) voor elke extra aankoop die wordt gegenereerd door de account die aanvankelijk via zijn affiliate link is aangemaakt. Dit geldt voor elke volgende aankoop, voor de gehele duur van het affiliate partnerschap.

8. Betaling

 1. Wij zullen de partner een afrekening van de vergoedingsaanspraken op zijn affiliate account ter beschikking stellen. De partner dient de afrekening onverwijld te controleren. Indien de partner bezwaren heeft tegen een afrekening, dienen deze binnen vier weken schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afrekening geacht correct te zijn.
 2. De vorderingen tot vergoeding zijn opeisbaar aan het begin van elke maand waarin de betaling van de eindafnemer voor de sale in kwestie is ontvangen. Vergoedingsvorderingen zijn pas opeisbaar wanneer een minimumbedrag van 100 euro is bereikt. De kosten worden ingehouden op het uit te betalen bedrag.
 3. De uitbetaling geschiedt door middel van een bankoverschrijving met schuldkwijtschelding naar de bankgegevens die door de partner op de affiliate account zijn vastgelegd of door middel van Pay Pal. Eventuele bankkosten (bijv. voor bankgegevens in het buitenland) komen voor rekening van de partner.

9. Aansprakelijkheid

 1. Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede volgens de productaansprakelijkheidswet. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.
 2. Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was en waarvan het ontstaan normaliter te verwachten was.
 3. Er is geen verdere aansprakelijkheid van onze kant.
 4. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en organen.

10. Schadevergoedingsvordering/contractuele boete

 1. De partner vrijwaart ons en onze medewerkers of agenten tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit vermeende of daadwerkelijke inbreuk op rechten en/of inbreuk op de rechten van derden door acties die de partner onderneemt in verband met het partnerprogramma. Bovendien verbindt de partner zich ertoe ons alle kosten te vergoeden die wij maken als gevolg van een dergelijke vordering door een derde partij. Tot de terugvorderbare kosten behoren ook de kosten van een redelijke juridische verdediging.
 2. De partner verplicht zich tot het betalen van een contractuele boete die door ons naar ons redelijk oordeel wordt vastgesteld voor elk geval van misbruik in overeenstemming met artikel 6.3, en die in geval van een geschil door een rechtbank wordt beoordeeld. De contractuele boete bedraagt ten hoogste twaalf maal de hoogste maandomzet van de partner in de laatste zes maanden voorafgaand aan het misbruik. Verdere vorderingen tot schadevergoeding blijven door deze bepaling onverlet.

11. Gebruiksrechten

 1. Het reclamemateriaal en onze andere inhoud zijn beschermd door auteursrechten en/of andere industriële eigendomsrechten. Wij verlenen de partner een eenvoudig en niet-exclusief recht om het reclamemateriaal te gebruiken voor de duur en het doel van dit contract.
 2. Voor elke wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding of openbare reproductie van het reclamemateriaal of van een qua soort en omvang substantieel deel daarvan, is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, voor zover deze verder gaat dan de in lid 1 toegekende reikwijdte.

12. Vertrouwelijkheid

 1. De partner verplicht zich om alle in het kader van de contractuele relatie verkregen kennis van onze onderneming en bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie voor onbepaalde tijd (ook na afloop van dit contract) geheim te houden, uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden van het contract en in het bijzonder niet aan derden door te geven of anderszins te exploiteren. Indien informatie door ons als vertrouwelijk wordt aangemerkt, bestaat er een onweerlegbaar vermoeden dat het om een handels- of bedrijfsgeheim gaat.
 2. De inhoud van dit contract en de daarbij behorende documenten dienen door de partner vertrouwelijk te worden behandeld (als bedrijfs- en zakengeheim).
 3. De partner verplicht zijn werknemers en andere personen op wie hij een beroep doet om zijn contractuele verplichtingen na te komen, tot geheimhouding op een wijze die overeenstemt met de bovenstaande leden 1 en 2.

13. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst, blokkering

 1. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door elk der partijen te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn of opgave van redenen worden opgezegd.
 2. Bovendien en afgezien daarvan blijft het recht van de partijen om de contractuele relatie te beëindigen door buitengewone opzegging om gegronde redenen onverlet. Voor ons wordt een goede reden die ons recht geeft op een buitengewone opzegging, met name geacht te bestaan in de volgende gevallen:
  • ernstige schending door de partner van verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, in het bijzonder een schending van artikel 6.2, 6.4 en/of 6.8,
  • het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en het nalaten de inbreuk ongedaan te maken of te beëindigen ondanks ons verzoek zulks te doen,
  • een geval van misbruik in de zin van artikel 6.3.
 3. Kennisgeving van beëindiging kan per e-mail worden gedaan. Een door ons per e-mail verklaarde opzegging wordt geacht te zijn ontvangen op de dag waarop deze is verzonden naar het e-mailadres dat door de partner in de klantenaccount is opgegeven. Wij kunnen de beëindiging ook aankondigen door de toegang tot de klantenrekening te beperken. De partner kan de beëindiging ook verklaren door het klantaccount te verwijderen. Het contract wordt beëindigd na ontvangst van de kennisgeving van opzegging.
 4. Na beëindiging van het contract is de partner verplicht alle reclamemateriaal en andere links en inhoud van ons onverwijld van de partnerwebsite te verwijderen. Dit geldt ook voor websites of andere reclamemedia waarin de partner de reclamemedia of links heeft geïntegreerd zonder daartoe gerechtigd te zijn.
 5. Leads en/of sales die na beëindiging van het contract tot stand komen, leiden niet tot een verplichting tot betaling van een vergoeding.
 6. In plaats van het contract te beëindigen, kunnen wij in de in artikel 13.2 genoemde gevallen ook de klantenaccount blokkeren. Dit geldt ook indien er slechts een redelijk vermoeden van misbruik bestaat overeenkomstig artikel 6.3. Wij zullen de partner de reden van de blokkering meedelen en de blokkering weer opheffen wanneer de redenen die tot de blokkering hebben geleid, zijn opgehelderd en, zo nodig, weggenomen. Leads die tijdens de periode van het blok worden gegenereerd, leiden niet tot een verplichting om een vergoeding te betalen.

13. Slotbepalingen

 1. Indien het contract ongeldige bepalingen bevat, blijft de geldigheid van de rest van het contract onaangetast.
 2. Wij behouden ons het recht voor deze ABV te allen tijde aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen per e-mail aan de partner worden meegedeeld. Indien de partner het niet eens is met de wijzigingen, heeft hij het recht om ons hiervan binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging op de hoogte te stellen. In dit geval hebben wij een bijzonder recht van opzegging. Indien deze kennisgeving niet binnen deze termijn wordt gedaan, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard en treden zij in werking na het verstrijken van de termijn.
 3. Op deze overeenkomst is uitsluitend Duits recht van toepassing.
 4. Indien de partner een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt Paraguay overeengekomen als de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen ons en de partner.

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.